Ajuntament de Barcelona
Districte d'Horta-Guinardó
 
Política de Protecció de dades de caràcter personal:

La pàgina de Interxarxes i del seu subdomini PALOKSEA, sol•liciten als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol•licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.
Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de Interxarxes i Paloksea, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.
L'Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.

Exercici de drets d'accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD.
Per l'exercici d'aquets drets en el cas concret de cada centre, l'interesat pot dirigir-se per correu electrònic al centre Cívic indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets. LOPD

<< TORNAR