Inici

Projecte Interxarxes
Projecte de Treball en xarxa al Districte d’Horta-Guinardó
El projecte consisteix en l’establiment d’una xarxa de coordinació regular i estable, en l’àmbit del Districte, entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la població infantil (0-18 anys) . Aquesta xarxa ha de revisar, periòdicament, la qualitat assistencial, programar accions conjuntes i afavorir l’intercanvi d’informacions i coneixements. Els objectius, doncs, són la millora de la qualitat assistencial dels serveis, l’increment del coneixement de la realitat de la infància i la família al territori mitjançant la recerca aplicada, la formació i aprenentatge mutu dels professionals en el treball en xarxa i la formulació de propostes d’optimització dels recursos disponibles dins d’un pla més ampli de dinamització comunitària. Tot això genera propostes de canvi i innovació en la gestió dels serveis.

Proyecto de Trabajo en red en el Distrito de Horta-Guinardó
El proyecto consiste en el establecimiento de una red de coordinación regular y estable, en el ámbito del distrito, entre los distintos servicios de salud, educación y atención social dirigidos a la población infantil (0-18 años) . Esta red ha de revisar, periódicamente, la calidad asistencial , programar acciones conjuntas y favorecer el intercambio de información y conocimientos. Los objetivos son la mejora de la calidad de intervención de los servicios, el incremento del conocimiento de la realidad de la infancia y la familia en el territorio mediante la investigación aplicada, la formación y el aprendizaje mutuo de los profesionales en el trabajo en red y la formulación de propuestas de optimización de los recursos disponibles dentro de un plan más amplio de dinamización comunitaria. Todo ello genera propuestas de cambio e innovación en la gestión de los servicios.

Network Project
City Council of Barcelona and the Generalitat of Catalonia. (Social work, education and health services)
This project consists in setting up a regular and stable network of co-ordination, within the district, between the various health, educational and social work services directed to the children’s population (0-18 years of age). The aim of this network is to periodically revise the quality of the assistance, to program joint actions and to foster the interchange of information and knowledge. The goals consist of an improvement in the quality of the intervention carried out by these services and an increase in the knowledge of the reality of children and families in the territory. This task is carried out by means of applied research, joint training and learning of network skills for the participating professionals, as well as the formulation of proposals in order to use the available recourses in the most optimum conditions within a more ample plan of community dynamics. All of this would generate proposals for change and innovation in the management of these services.

 
Institucionals Departament d'Acció Social i Ciutadania Secretaria d'Infància i Adolescència Cat Salut Institucional